JSL Qatar Team

Leadership Team

  • Mr. Mansour Ghanem
  • Mr. Nishith Kothari
  • Mr. Jigar Shah

Senior Management

  • Rakesh Barai
  • Rakesh Dekonda
  • Malav Mehta